szukaj w treści stron

>>

Informacje podstawowe

>>

Regulamin

>>

Statut

>>

Misja

>>

Skład Zarządu

>>

Wydziały

>>

Rejony Dróg Wojewódzkich

>>

Procedury w urzędzie

>>

Rachunki Bankowe

>>

Zamówienia Publiczne

>>

Ogłoszenia

>>

Praca

>>

Oferty pracy

>>

Wyniki kwalifikacji

>>

Wyniki naboru

>>

Obsługa biuletynu

>>

Redakcja biuletynu

>>

www.bip.gov.pl

  PZDW.content strona główna :: wynikiID 2877

wyniki

PZDW-WZP-243/WD/67/13                                                                                 Rzeszów, 2013-07-01

 

                                                                                  wg.  rozdzielnika

Dotyczy: unieważnienie przetargu.

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – zadanie nr 1 RDW Jarosław,” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2013r. ogłoszenie nr 220472- 2013 oraz ogłoszonego na stronie internetowej www.pzdw.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a. - postępowanie zostało unieważnione.

 

Wykonawca z najniższą ceną zaoferował  wykonanie  zamówienia  za kwotę: 11 945,76  PLN brutto, (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 76/100), natomiast Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę: 5 239,80  PLN brutto, (słownie: pięć tysięcy  dwieście trzydzieści dziewięć złotych 80/100). W związku z tym, iż kwota, którą zaoferował wykonawca przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93  ust. 1  pkt  4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych  (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 – z późn. zm.).

 

Informujemy , iż na w/w zadanie  wpłynęło 6 ofert.

 

Nazwa firmy:

Cena oferty

1.

PH-U GODAR DARIUSZ PUROL Wólka  50

62 – 420 Strzałkowo

22 107,17 PLN brutto

2.

ZAKŁAD USŁUGOWY DROG – BRUK s.c.

ul. Pawłosiowska  18a

37 – 500 Jarosław

16 839,93 PLN brutto

3.

Przedsiębiorstwo  Drogowe  EFEKTAR sp.j.

ul. Konarskiego   16

33- 100 Tarnów

 17 822,70 PLN brutto

4.

TB  INFRA Mariusz  Życiński

ul. Gen. Jankego 164/4

40 – 663 Katowice

11 945,76 PLN brutto

5.

Zakład Budowy  Dróg i Transportu 

Stanisław  Babiś

ul. Mickiewicza 57/8

37 – 300 Leżajsk 

18 978,90 PLN brutto

6.

F.P.H.U. „DAREX” – Dariusz Koczyński

23 – 413 Obsza 103

12 023,25 PLN brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZDW-WZP-243/WD/67/13                                                                                 Rzeszów, 2013-07-03

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu.

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont barier energochłonnych w ciągu  dróg wojewódzkich  administrowanych  przez Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich w  Rzeszowie – zadanie  nr  2  RDW  Jasło, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2013r.  ogłoszenie nr 220472 - 2013 oraz ogłoszonego na stronie internetowej www.pzdw.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a. Pana  oferta TB INFRA  Mariusz  Życiński, ul. Gen. Jankego 164/4, 40 – 663 Katowice została przez nas wybrana jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ za cenę: 4349,28 PLN brutto (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych  28/100).  

 

 

Informujemy, że  na w/w zadanie wpłynęło 6 ofert:

 

Nazwa firmy:

Cena oferty

Kryterium:

najniższa cena

1.

PH –U GODAR Dariusz Purol

Wólka 50

62 – 420 Strzałkowo

10 368,90 PLN brutto

 

41,95 PKT

2.

Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK”

Bączal Górny 2

38 – 242 Skołyszyn

 4391,10 PLN brutto

 

99,05 PKT

3.

Przedsiębiorstwo  Drogowe EFEKTAR sp.j.

G. Gogola, B. Łatka

ul. Konarskiego 16

33 – 100 Tarnów

5252,10 PLN brutto

82,81 PKT

4.

TB INFRA  Mariusz  Życiński

ul. Gen. Jankego 164/4

40 – 663 Katowice

 4349,28 PLN brutto

 

100 PKT

5.

Zakład  Budowy Dróg i Transportu

Stanisław Babiś

ul. Mickiewicza 57/8

37 -300 Leżajsk

5608,80 PLN brutto

 

77,54 PKT

6.

F.P.H.U.  „DAREX”

Dariusz Koczyński

Obsza 103

23 – 413 Obsza

7306,20 PLN brutto

59,53 PKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku  z powyższym jest Pan zobowiązany do zawarcia umowy w terminie określonym  w art. 94 ust.2 pkt 3a  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 -z późn. zm.). O proponowanym  terminie zawarcia umowy zostanie  Pan  powiadomiony  przez pracownika PZDW.

 

Zamawiający informuje o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych                             w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 29  stycznia 2004r.  Prawo zamówień Publicznych  (Dz.  U. 2010r. Nr 113, poz. 759- z późn zm.).   

 

Cena oferty  wykonawcy: F.P.H.U. „DAREX” Dariusz Koczyński, Obsza 103, 23 – 413 Obsza odczytana w dniu otwarcia wynosiła 5461,20  PLN brutto (słownie: pięć  tysięcy czterysta  sześćdziesiąt jeden  złotych 20/100). Po poprawie omyłek rachunkowych cena wynosi 7306,20 PLN brutto (słownie: siedem tysięcy trzysta sześć złotych 20/100).

 

 


 

PZDW-WZP-243/WD/67/13                                                                      Rzeszów 2013-07-09

 

 

            Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie -  informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – zadanie Nr 3 RDW Stalowa Wola, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2013r. pod numerem 220472-2013 oraz ogłoszonego na stronie internetowej www.pzdw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a w dniu 07.06.2013r., jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ została wybrana oferta firmy TB INFRA Mariusz Życiński, 40-662 Katowice, ul. Gen. Jankego 164/4.

Cena oferty: 9 044,19 PLN (słownie: dziewięć tysięcy czterdzieści cztery złote 19/100) wraz z podatkiem VAT 23%.

 

            Do przedmiotowego postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Kryterium

Cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR

G. Gogola, B. Łątka Sp. j.

33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 16

20 676,30 PLN

z VAT 23%

 43,74 PKT

2

TB INFRA Mariusz Życiński

40-663 Katowice, ul. Gen. Jankego 164/4

9 044,19 PLN

z VAT 23%

100 PKT

3

Zakład Budowy Dróg i Transportu Stanisław Babiś

37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 57/8

16 014,60 PLN

z VAT 23%

56,47 PKT

4

F.P.H.U. DAREX Dariusz Koczyński

23-413 Obsza, Obsza 103

11 254,50 PLN

z VAT 23%

80,36 PKT

5

PH-U GODAR Dariusz Purol

62-420 Strzałkowo, Wólka 50

18 939,65 PLN

z VAT 23%

47,75 PKT

6

Firma Usługowo-Sprzątająca TECHNAR

Marta Batóg-Kogut

37-400 Nisko, ul. Sopocka 18c

10 681,32 PLN

z VAT 23%

84,67 PKT

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Umowa w sprawie w/w zamówienia zostanie zawarta w terminie uzgodnionym z Wydziałem Zamówień Publicznych PZDW w Rzeszowie - art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w ofercie Wykonawcy F.P.H.U. DAREX Dariusz Koczyński, 23-413 Obsza 103, zostały poprawione oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.  W kosztorysie ofertowym 3.1 na remont uszkodzonych barier energochłonnych stalowych ocynkowanych na drodze wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki, most na rzece Niedźwiedź w m. Kopki km 29+695:

-        poz. Razem kosztorys netto została poprawiona z kwoty 600,00 PLN na kwotę 900,00 PLN,

-        poz. Podatek VAT z kwoty 138,00 PLN została poprawiona na kwotę 207,00 PLN,

-        poz. Razem kosztorys brutto została poprawiona z kwoty 738,00 PLN na kwotę 1 107,00 PLN.

W związku z powyższym w konsekwencji dokonanych poprawek cena za wykonanie całego zamówienia uległa zmianie z kwoty 10 885,50 PLN (z VAT 23%) na kwotę 11 254,50 PLN (z VAT 23 %).

  

 

 

 

 

 

   
ostatnia wizyta: 2018-05-14 03:28:54
liczba wizyt: 304
ostatnia aktualizacja: 2013-07-10
redaktor: Joanna Pitera
rejestr zmian

strona do druku

 
ostatnia aktualizacja strony : 2018-04-26 15:36:05 
Strona główna Biuletynu