szukaj w treści stron

>>

Informacje podstawowe

>>

Regulamin

>>

Statut

>>

Misja

>>

Skład Zarządu

>>

Wydziały

>>

Rejony Dróg Wojewódzkich

>>

Procedury w urzędzie

>>

Rachunki Bankowe

>>

Zamówienia Publiczne

>>

Ogłoszenia

>>

Praca

>>

Oferty pracy

>>

Wyniki kwalifikacji

>>

Wyniki naboru

>>

Obsługa biuletynu

>>

Redakcja biuletynu

>>

www.bip.gov.pl

  PZDW.content strona główna :: ofertaID 207

PODKARPACKI  ZARZĄD  DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW,  ul. B. Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 11/2017

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:  Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych

                                                                    

MIEJSCE PRACY:     Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie   

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY:  1 etat

 

WYMIAR ETATU:  pełny

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

  1. Udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność
    w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.
  2. Udział w realizacji projektów inwestycyjnych w tym monitorowanie
    i nadzorowanie przydzielonych inwestycji, wykonywanie w tym zakresie wszelkich czynności będących zadaniami Wydziału i wynikających z przepisów krajowych oraz FIDIC.
  3. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji przydzielonych inwestycji.
  4. Współpraca z wykonawcami inwestycji.
  5. Współpraca z Partnerami projektu w sprawach uzgodnień technicznych.

 

Warunki pracy:

 

1.    Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.    Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

3.    Praca w siedzibie PZDW Rzeszów, wyjazdy służbowe – teren województwa podkarpackiego.

4.    Pakiet socjalny.

 

WYMAGANIA NA STANOWISKU PRAC

 

NIEZBĘDNE:

 

1.      Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska.

2.      Udokumentowany staż pracy min. 4 lata zgodnie z wykształceniem.

3.      Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny.

4.      Prawo jazdy kategorii B.

 

 

DODATKOWO PREFEROWANE: 

 

·         Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

·         Doświadczenie w pozyskiwaniu, rozliczaniu i monitorowaniu dotacji unijnych.

·         Doświadczenie w prowadzeniu, rozliczaniu lub projektowaniu robót budowlanych również w zakresie prowadzenia inwestycji według warunków kontraktowych FIDIC.

·         Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub mostowej.

·         Znajomość programu AutoCad.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

a)      list motywacyjny ( z powołaniem się na nr naboru)

b)      Curriculum Vitae,

c)      kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)      kserokopia dyplomu,

e)      kserokopie świadectw pracy,

f)       kserokopia prawa jazdy,

g)      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

i)        oświadczenie kandydata o następującej treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (j.t.  Dz.U. z 2016.922),

j)        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania   
 z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U z 2016, poz.902 z późn. zm.),

k)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach  i  uprawnieniach.  

 

  

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
            Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia
            21.11.2017 r. do godz. 15.00.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  017 860-94-54.

 

UWAGI:

·         Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www.bip.pzdw.pl,

·         Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

   
ostatnia wizyta: brak danych
liczba wizyt: brak danych
ostatnia aktualizacja: 2017-11-08
redaktor: Jacek Bieniasz
rejestr zmian

strona do druku

 
ostatnia aktualizacja strony : 2018-04-26 15:36:05 
Strona główna Biuletynu