szukaj w treści stron

>>

Informacje podstawowe

>>

Regulamin

>>

Statut

>>

Misja

>>

Skład Zarządu

>>

Wydziały

>>

Rejony Dróg Wojewódzkich

>>

Procedury w urzędzie

>>

Rachunki Bankowe

>>

Zamówienia Publiczne

>>

Ogłoszenia

>>

Praca

>>

Oferty pracy

>>

Wyniki kwalifikacji

>>

Wyniki naboru

>>

Obsługa biuletynu

>>

Redakcja biuletynu

>>

www.bip.gov.pl

  PZDW.content strona główna :: ofertaID 203

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

35-105 RZESZÓW, ul. B.Żeleńskiego 19 a

tel. 017-860-94-55

fax. 017-869-94-56

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NR 7/2017

 

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:Naczelnik Wydziału Funduszy Unijnych

 

MIEJSCE PRACY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie                                       

 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY:  1

 

WYMIAR ETATU: pełny

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

1.      Kierowanie i organizacja pracy Wydziału Funduszy Unijnych.

2.      Bieżący nadzór nad całokształtem prac związanych z uzyskaniem środków finansowych z Funduszy Unijnych.

3.      Współpraca z instytucjami wdrażającymi programy finansowe ze środków unijnych.

4.      Nadzór nad realizacją inwestycji prowadzonych wg warunków kontraktowych FIDIC.

5.      Nadzór nad realizacją inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

6.      Współpraca z Wydziałem Dokumentacji w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji ze środków unijnych.

7.      Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z działalnością Wydziału i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo-Księgowego.

 

Warunki pracy:

      1.            Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

      2.            Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

      3.            Praca w siedzibie PZDW Rzeszów, wyjazdy służbowe – teren województwa podkarpackiego.

      4.            Pakiet socjalny.

 

WYMAGANIA NA STANOWISKU PRACY:

 

NIEZBĘDNE:

·         Wykształcenie:  wyższe techniczne o kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska.

·         Udokumentowany staż pracy zgodnie z wykształceniem wyższym min. 5 lat.

·         Umiejętność obsługi komputera w tym: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

·         Prawo jazdy kat.”B”

 

 

DODATKOWO PREFEROWANE:

 

·         Wykształcenie wyższe: budownictwo o specjalności drogowej.

·         Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

·         Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

a)      list motywacyjny ( z powołaniem się na nr naboru)

b)      Curriculum Vitae,

c)      kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)     kserokopia dyplomu,

e)      kserokopie świadectw pracy,

f)       kserokopia prawa jazdy,

g)      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

i)        oświadczenie kandydata o następującej treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2016.922),

j)        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j.cf  Dz.U.2016.902),

k)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach i uprawnieniach.

 

 

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE SKŁDANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. B. Żeleńskiego 19 a, pok. Nr 30 lub przesłać pocztą na adres j.w. w terminie do dnia  5.09.2017 r. do godz. 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 017 860-94-54.

 

 

UWAGI:

·         Informacja z listą kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PZDW w Rzeszowie i stronie internetowej www. Bip.pzdw.pl,

·         Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ostatnia wizyta: brak danych
liczba wizyt: brak danych
ostatnia aktualizacja: 2017-08-23
redaktor: Krzysztof Ślęczka
rejestr zmian

strona do druku

 
ostatnia aktualizacja strony : 2018-04-26 15:36:05 
Strona główna Biuletynu